dr hab. Witold Płowiec

dr hab. Witold Płowiec

Kierownik Zakładu

Doktor habilitowany nauk prawnych. Ukończył studia prawnicze na WPiA UAM w Poznaniu. W 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, której promotorem była Prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Habilitował się w 2018 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji. Prowadził szkolenia dla aplikantów adwokackich, uczestników aplikacji legislacyjnej w Rządowym Centrum Legislacji oraz sędziów sądów powszechnych. Od 2006 r. zatrudniony w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, następnie Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego. Główne dziedziny badań: sądownictwo konstytucyjne, źródła prawa oraz ochrona wolności i praw człowieka.

prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka

prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka

wykładowca
prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia

prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia

wykładowca
dr Julia Wojnowska-Radzińska

dr Julia Wojnowska-Radzińska

adiunkt

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie antydyskryminacyjnym, europejskim prawie migracyjnym oraz międzynarodowej ochronie praw człowieka. Jest adiunktem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego. Prowadzi zajęcia z prawa konstytucyjnego oraz wykłady z międzynarodowej ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego, a także wykłady z „Introduction to the European Migration Law” dla studentów Erasmusa.

dr Władysław Jóźwicki

dr Władysław Jóźwicki

Adiunkt

Adiunkt w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM. W latach 2011-2017 doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM. W 2011 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym WPiA UAM w Poznaniu w ramach pięcioletniego Stacjonarnego Studium Prawa. W roku 2009 ukończył (Summa cum laude) pięcioletnie, stacjonarne, magisterskie studia w zakresie nauk politycznych w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 r. ukończył także z wyróżnieniem (First Class Honours) trzyletnie, stacjonarne studia na Uniwersytecie Middlesex w Londynie, uzyskując tytuł BA in Political and International Studies with Joint Degree. Absolwent European Inter-University Centre in Venice Academy of Human Rights (2016 i 2017) oraz European University Institute in Florence Academy of European Law zarówno w dziedzinie prawa unijnego (2013) jak i prawa praw człowieka (2013). W roku 2015 ekspert w dziedzinie prawa konstytucyjnego w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP oraz członek Prezydenckiego Programu Eksperckiego “Laboratorium Idei”. Główne dziedziny badań: konstytucyjna, unijna i międzynarodowa ochrona praw i wolności człowieka; naczelne zasady ustrojowe.

Łukasz Szoszkiewicz

Łukasz Szoszkiewicz

Doktorant

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ochrony praw człowieka oraz wyzwań, jakie wiążą się z rozwojem nowych technologii. Zrealizował pobyty stypendialne oraz staże badawcze w Austrii (Instytut Praw Człowieka im. Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu, 2018), Wielkiej Brytanii (University of Essex, 2017), Szwajcarii (2017). Wykonawca w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, m.in. Fostering Human Rights Among European Policies (FRAME) oraz UN Global Study on Children Deprived of Liberty. Autor opracowań dotyczących ochrony praw człowieka w systemie ONZ (m. in. w
ramach komentarza do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych wydanego nakładem C.H. Beck w 2018 r.).

Hanna Wiczanowska

Hanna Wiczanowska

Doktorantka

W 2016 roku kończyła z wynikiem bardzo dobrym WPiA UAM oraz otrzymała Medal UAM dla najlepszego absolwenta WPiA w 2016 roku. Mgr Wiczanowska została również nagrodzona jako jedna z trzech najlepszych absolwentek uczelni wyższych w Polsce w konkursie “ABSOLWENT ROKU” zorganizowanym przez ADZUNA. Od października 2016 roku doktorantka w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego. Specjalizacja: konstytucyjna ochrona praw i wolności jednostki, ochrona praw i wolności jednostki w systemie strasburskim i uniwersalnym, zasady konstytucyjne (w szczególności zasada społeczeństwa obywatelskiego), relacje pomiędzy prawami jednostki a doktryną islamską.

Monika Boniecka

Monika Boniecka

Doktorantka

Rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego na WPiA UAM w Poznaniu w roku 2016. Studia prawnicze ukończyła na tym samym wydziale w rok 2016. Rozprawę doktorską przygotowuje pod opieką prof. zw. dr hab. Zdzisława Kędzi. W trakcie studiów angażowała się w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań, była także członkiem Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” oraz Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris”. Wygłaszała także referaty na ogólnopolskich konferencjach. Zainteresowania skupiają się w obszarze prawa konstytucyjnego oraz prawa podatkowego. Główne obszary zainteresowania to zasady prawa, prawa człowieka, prawa podatnika.

Artur Pietruszka

Artur Pietruszka

Absolwent WPiA UAM, doktorant w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego na macierzystej uczelni, aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Europejską Fundacją Analiz Prawnych. Jego zainteresowania badawcze obejmują wolności i prawa jednostki, w szczególności – wolność wypowiedzi, prawo do sądu oraz prawo własności, jak również horyzontalne stosowanie Konstytucji. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Hanny Suchockiej.

Patryk Rejs

Patryk Rejs

Doktorant

W 2017 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Studiował również na uniwersytetach w Wiedniu (2015-2016) i w Pasawie (2016-2017). Swoją pracę magisterską poświęcił analizie orzecznictwa sądów polskich i niemieckich dotyczącego symboliki religijnej w przestrzeni publicznej. Od 2017 r. doktorant w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego. Rozprawę doktorską przygotowuje pod opieką prof. UAM dr hab. Hanny Suchockiej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół wolności i praw jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do prywatności oraz wolności sumienia i religii.

 
 
 
Zakład Prawa Konstytucyjnego